X

Propylen glikolowy, czyli „MIĘDZYNARODOWY PRZEGLĄD BADAŃ”

Komentarz eSmoking Association do odpowiedzi Polskiej Grupy Raka Płuca

Bardzo dziękujemy za reakcję i odpowiedź Polskiej Grupy Raka Płuca na list otwarty stowarzyszenia eSmoking Association dotyczący treści artykułu E-PAPIEROSY: MIĘDZYNARODOWY PRZEGLĄD BADAŃ  opublikowanego na stronie stowarzyszenia i jego podobieństwa z artykułem opublikowanym na portalu polki.pl.

Państwa odpowiedź potwierdza i wyjaśnia stwierdzone przez nas zaskakujące podobieństwo treści artykułu opublikowanego na portalu poświęconemu życiu gwiazd, zdrowiu i urodzie z treścią publikacji naukowej, za jaką wielu Czytelników mogło uznać publikację Polskiej Grupy Raka Płuca opatrzoną tytułem E-PAPIEROSY: MIĘDZYNARODOWY PRZEGLĄD BADAŃ.

W naszym przekonaniu wskazana przez Państwa okoliczność, iż artykuł opublikowany przez portal polki.pl został przygotowany i szeroko dystrybuowany na zlecenie ekspertów Polskiej Grupy Raka Płuca, nakłada na autorów tego opracowania szczególny obowiązek zachowania staranności i rzetelnej analizy aktualnych badań naukowych. Tymczasem w omawianym materiale opublikowane zostały niestety informacje nieścisłe lub nieprawdziwe. Przykładem jest choćby błędne wskazanie jednego z głównych składników płynów nikotynowych stosowanych w e-papierosach – zamiast glikolu propylenowego w materiale pojawia się wzmianka o „propylenie glikolowym”.  W artykule pada również sugestia dotycząca m.in. braku regulacji prawnych rynku e-papierosów, choć takie przepisy istnieją, wspominając choćby ustawę z dnia 25 lutego 2011 roku o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, a także rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31 grudnia 2008 roku) [CLP], czy europejskie przepisy Dyrektywy Tytoniowej, których (trwająca obecnie) implementacja do krajowego porządku prawnego zostanie zakończona do 20 maja 2016. Ponadto, publikacja nie prezentuje – wbrew tytułowi – wyników co najmniej kilkudziesięciu badań, jakie w ostatnich latach zostały przeprowadzone na temat papierosów elektronicznych, szczególnie w zakresie oceny ich szkodliwości w porównaniu z dymem tytoniowym.

W związku z powyższym, podtrzymujemy nasze stanowisko, że  artykuł Polskiej Grupy Raka Płuca opatrzony tytułem E-PAPIEROSY: MIĘDZYNARODOWY PRZEGLĄD BADAŃ nie jest w naszej ocenie publikacją ekspercką prezentującą w sposób wyczerpujący zakres wiedzy wskazanej w tytule.

W związku z powyższym prosimy o usunięcie publikacji E-PAPIEROSY: MIĘDZYNARODOWY PRZEGLĄD BADAŃ ze strony Polskiej Grupy Raka Płuca oraz ze wszystkich innych miejsc, gdzie materiał ten  został przedrukowany lub podlinkowany, a także o przesłanie sprostowania do wszystkich mediów, które wykorzystały w/w materiał.

Jednocześnie ponownie apelujemy do Polskiej Grupy Raka Płuca oraz wszystkich lekarzy i osób wykonujących zawodową działalność medyczną w Polsce, o prowadzenie publicznej debaty na temat papierosów elektronicznych w oparciu o fakty i wyniki aktualnych badań naukowych. Hominis est errare, insipientis in errore perseverare…

 

eSmoking Association

17 września 2015