X

Rejestracja produktów zgodnie z wymaganiami Dyrektywy Tytoniowej

Projekt znowelizowanej Ustawy tytoniowej nakłada na przedsiębiorców obowiązek rejestracji wszystkich wprowadzanych do obrotu papierosów elektronicznych i płynów do e-papierosów.

Komisja Europejska opublikowała (24 listopada 2015) wspólny format zgłaszania papierosów elektronicznych i pojemników zapasowych (liquidów) w procesie rejestracji produktów wprowadzanych do obrotu zgodnie z przepisami Dyrektywy Tytoniowej, której regulacje będą obowiązywać już od 20 maja 2016. Każdy importer lub producent  papierosów elektronicznych i płynów do e-papierosów będzie zobowiązany do wykazania szczegółowych danych, w tym toksykologicznych, dotyczących produktów wprowadzanych na rynek.

Zobacz dokument Komisji Europejskiej (pdf PL): DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2015/2183 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiająca wspólny format zgłaszania papierosów elektronicznych i pojemników zapasowych

Każdy przedsiębiorca indywidualny lub władze spółek kapitałowych będą ponosić odpowiedzialność karną za prawdziwość danych zwartych w formularzach zgłoszeniowych oraz za bezpieczeństwo produktu wprowadzonego na rynek.

(FOT: wikipedia.org)