X

Komisja Europejska: Koniec notyfikacji polskiej ustawy implementującej TPD

1 lipca br. zakończył się proces notyfikacji projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych implementującej TPD.

Po analizie notyfikowanego projektu Komisja Europejska i państwa członkowskie uznały, że polski projekt ustawy implementującej przepisy Dyrektywy Tytoniowej nie powoduje barier w swobodnym przepływie towarów, świadczenia usług lub zakładaniu przedsiębiorstw i jest zgodny z obowiązującym prawem wspólnotowym, a co za tym idzie nie wymaga zmian m.in. w zakresie zakazu sprzedaży transgranicznej i na odległość.  Jedyny komentarz zgłosiły Niemcy, jednak nie miał on wpływu na proces notyfikacji i treść ustawy.

Zakończenie trwającego 3 miesiące procesu notyfikacji i obowiązkowego trzymiesięcznego okresu tzw. standstill oznacza możliwość kontynuowania prac legislacyjnych nad ustawą zatwierdzoną przez Radę Ministrów i sejmową Komisję Zdrowia.  Po przyjęciu ustawy przez Sejm, projekt zostanie skierowany do Senatu. Proces legislacyjny zakończy podpisanie ustawy przez Prezydenta. Nowy projekt zakłada wejście w życie przepisów ustawy w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.