X

KANCELARIA PREMIERA: NIE BĘDZIE RZĄDOWYCH BADAŃ SZKODLIWOŚCI E-PAPIEROSÓW. NICZEGO NIE BĘDZIE…

Jak wynika z informacji udzielonej przez Kancelarię Premiera stowarzyszeniu eSmoking Association (4.11.2015r.), jedynym dokumentem, który będzie brany pod uwagę przy opracowywaniu krajowych rozwiązań legislacyjnych dotyczących papierosów elektronicznych są wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), a w szczególności Ramowej Konwencji WHO o Ograniczaniu Użycia Tytoniu (FCTC). W odpowiedzi na apel eSmoking Association o przeprowadzenie w Polsce niezależnych badań szkodliwości e-papierosów w porównaniu do wyrobów tytoniowych, strona rządowa informuje natomiast, że „Nie jest możliwa jakakolwiek współpraca administracji rządowej z przemysłem elektronicznych papierosów przy realizacji jakichkolwiek raportów lub badań, gdyż stanowiłoby to istotne naruszenie  przepisów FCTC”. Ministerstwo Zdrowia i Kancelaria Premiera nie widzi również potrzeby prowadzenia takich badań w Polsce bez deklarowanego wsparcia organizacji i ekspertów branżowych, gdyż jedynym wiarygodnym źródłem danych tego typu dla instytucji ustawodawczych ma być raport WHO na temat wpływu elektronicznych e-papierosów na zdrowie, który zostanie opublikowany w 2016 roku podczas VII Konferencji Stron FCTC.

Dymisja rządu odbędzie się podczas najbliższego posiedzenia Sejmu nowej kadencji 12 listopada br.

 

Zobacz wytyczne stosowania FCTC [dokument PDF]

FOT.: M. Śmiarowski/KPRM