X

Czy Ministerstwo Zdrowia skorzysta z raportu przygotowanego na zlecenie rządu Wielkiej Brytanii?

Stowarzyszenie eSmoking Association wystąpiło do polskiego Ministerstwa Zdrowia  o uwzględnienie informacji i danych na temat szkodliwości papierosów elektronicznych oraz rekomendacji eksperckich zawartych w raporcie „E-cigarettes: an evidence update” opublikowanym przez Public Health England w procesie tworzenia polskich regulacji dotyczących papierosów elektronicznych. 
Opublikowany 19 sierpnia 2015 przez agencją wykonawczą Ministerstwa Zdrowia Wielkiej Brytanii raport Public Health England stwierdza ponad wszelką wątpliwość, iż papierosy elektroniczne są około 95% mniej szkodliwe, niż palenie tytoniu „tradycyjnego”. Ponadto, zweryfikowane przez agencję badania wskazują, iż papierosy elektroniczne w marginalnym stopniu (mniej niż 1%) przyczyniają się do rozpoczęcia palenia wśród dzieci i osób niepalących.
Zdaniem eSmoking Association, dane te wskazują jednoznacznie, że objęcie e-papierosów surowymi restrykcjami stosowanymi wobec papierosów i wyrobów tytoniowych będzie stanowić niczym nieuzasadnione ograniczenie wolności i praw obywateli zagwarantowanych w Konstytucji RP i prawie Unii Europejskiej.
Na uwagę zasługuje też fakt, iż rząd Wielkiej Brytanii, w toku prac nad implementacją dyrektywy tytoniowej, zlecił niezależne badania naukowe na temat e-papierosów, mające stanowić uzasadnienie dla ewentualnych propozycji ustawowych. Tymczasem polski ustawodawca przygotował projekt implementacji  bez przeprowadzenia jakichkolwiek badań naukowych w zakresie papierosów elektronicznych, a nawet bez odwołania się do badań już istniejących. Dlatego w pełni uzasadnione jest odwołanie się w polskim procesie legislacyjnym do opracowania sporządzonego przez inny kraj członkowski UE  – mówi Jerzy Jurczyński public affairs stowarzyszenia eSmoking Association.