X

Branża apeluje o przeprowadzenie niezależnych badań i składa skargę na Ministra Zdrowia

eSmoking Association wystosowało do Prezesa Rady Ministrów, Ewy Kopacz, skargę na działania Ministra Zdrowia, który w okresie tworzenia przepisów dotyczących e-papierosów publicznie stygmatyzuje branżę.

Stowarzyszenia zaapelowało do polskiego rządu o przeprowadzenie badań naukowych porównujących szkodliwość e-papierosów i wyrobów tytoniowych. Poniżej treść Skargi:

 

SKARGA DO PREZESA RADY MINISTRÓW

Ja, niżej podpisany Jerzy JURCZYŃSKI działając w imieniu Stowarzyszenia eSmoking Association z siedzibą w Poznaniu, na podstawie załączonego dokumentu pełnomocnictwa, na podstawie art. 227 ustawy z dnia 4 czerwca 1960 roku – Kodeks Postępowania Administracyjnego („KPA”) w związku z art. 229 pkt. 8 KPA, niniejszym

 

w n o s z ę  s k a r g ę

 

na działanie Ministra Zdrowia – Profesora Mariana ZEMBALI z dnia 27 września 2015 roku, tj. wypowiedzi dotyczącej producentów papierosów elektronicznych mającej miejsce w Białej Niedzieli podczas akcji edukacyjno – zdrowotnej powiązanej z obchodem Światowych Dni Serca.

 

U Z A S A D N I E N I E

 

W dniu 27 września 2015 roku podlegający Prezesowi Rady Ministrów Minister Zdrowia – Profesor Marian ZEMBALA stwierdził, iż – tu cytat:

 

„Producenci, którzy na tym bardzo dużo zarabiają – to jest gigantyczny przemysł i gigantyczne pieniądze – w sposób bezwzględny nie mówią prawdy. Mówią, że e-papierosy nie są szkodliwe. Są szkodliwe. Są mniej szkodliwe niż czysty tytoń, ale są szkodliwe.”[1]

 

Wypowiedź ta jest podwójnie fałszywa i godzi w dobre imię podmiotów z branży producentów i dystrybutorów papierosów elektronicznych.

W pierwszej kolejności wskazać należy, iż nie do przyjęcia jest praktyka, w której Minister Zdrowia zarzuca podmiotom, które w tym samym czasie  w czynny – i jawny – sposób uczestniczą w konsultacjach społecznych dotyczących projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych („Projekt Ustawy”), rozpowszechnianie „bezwzględnej nieprawdy”.

eSmoking Association, reprezentujące podmioty z branży papierosów elektronicznych, kategorycznie zaprzecza, by w toku konsultacji społecznych czy ogółu dyskusji na temat zmian w obowiązującej ustawie regulującej używanie wyrobów tytoniowych, dopuszczało się jakichkolwiek kłamstw czy manipulacji. Twierdzenia takie godzą w dobre imię wszystkich producentów, importerów i dystrybutorów papierów elektronicznych, w tym Skarżącego. Co więcej, cała branża papierosów elektronicznych w żadnej ze swych wypowiedzi nie lansowała tezy, że papierosy elektroniczne pozostają bez wpływu na zdrowie człowieka. Przeciwnie, wypowiedzi te zawsze dotyczyły tylko i wyłącznie porównania papierosów elektronicznych i papierosów tradycyjnych (by wskazać jedynie str. 18, 26 czy 27 przedłożonych uwag Skarżącego do Projektu Ustawy). W takim celu została przeprowadzona również kampania informacyjna pod nazwą „1500 razy mniej szkodliwe”.

 

Podkreślić należy, iż w toku przeprowadzanych konsultacji społecznych cała branża związana z papierosami elektronicznymi, w tym Skarżący, przedstawili szereg (ponad 60) badań naukowych potwierdzających tezę, iż według stanu dzisiejszej nauki papierosy elektroniczne mają znacznie mniejszy wpływ na zdrowie niż papierosy tradycyjne, głównie z uwagi na fakt, iż podczas inhalacji nie dochodzi do uwolnienia się najbardziej szkodliwych w procesie palenia papierosów tradycyjnych substancji smolistych. Ministerstwo Zdrowia nie przedstawiło natomiast żadnych badań, które mogłyby tę tezę obalić.

 

Jednocześnie podmioty skupione wokół branży papierosów elektronicznych dążą do wykazania w toku konsultacji społecznych, iż proponowany Projekt Ustawy jest sprzeczny z zasadniczymi wytycznymi preambuły dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich w sprawie produkcji, reprezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych i powiązanych wyrobów oraz uchylająca dyrektywę 2001/37/WE – dyrektywa z dnia 3 kwietnia 2014 roku, 2014/40/UE („Dyrektywa”). Zgodnie bowiem z motywem 48 Dyrektywy Państwa Członkowskie nie mogą wprowadzać ustawodawstwa, które prowadzić będzie do mylnego utożsamienia papierosów tradycyjnych i elektronicznych. Działania na rzecz spełnienia powyższego postulatu, w tym zmierzające do jasnego rozgraniczenia tych dwóch produktów i należytego poinformowania społeczeństwa o różnicach między nimi występujących, uznać należy za leżące w interesie społecznym. Tylko bowiem dobrze poinformowany konsument może prawidłowo podjąć świadomą decyzję.

Konkludując istnieje konieczność stwierdzenia, że wskazana na wstępie niniejszej skargi wypowiedź Ministra Zdrowia w sposób oczywiście nieusprawiedliwiony stygmatyzuje podmioty związane z branżą papierosów elektronicznych i prowadzi do publicznego rozpowszechniania nieprawdziwej informacji, jakoby podmioty te „bezwzględnie” nie mówiły prawdy. Takie okoliczności tymczasem nigdy nie miały miejsca, a jedynym postulatem owych podmiotów jest należyta implementacja Dyrektywy i umożliwienie konsumentom realnego wyboru między wyrobami tytoniowymi a papierosami elektronicznymi, na podstawie rzetelnie uzyskanych informacji.

W związku z powyższym niniejszą skargę należy uznać za w pełni zasadną.

Jednocześnie, wobec faktu notorycznego kwestionowania przez Ministerstwo Zdrowia przedstawionych przez nas w toku postępowania legislacyjnego wyników światowych badań naukowych stwierdzających wielokrotnie niższą szkodliwość papierosów elektronicznych w porównaniu do wyrobów tytoniowych,  pragniemy za pośrednictwem Pani Premier zaapelować do Ministerstwa Zdrowia o przeprowadzenie w Polsce badań porównawczych składu i potencjalnej szkodliwości papierosów elektronicznych i wyrobów tytoniowych.

 

Imieniem eSmoking Association

 

Jerzy JURCZYŃSKI

 

Do wiadomości:

1) Sejmowa Komisja Zdrowia, Przewodniczący – Tomasz Latos

2) Sejmowa Komisja Gospodarki, Przewodniczący – Wojciech Jasiński

 

[1] 27.09.2015 fakty.interia.pl, „Zembala: Producenci e-papierosów nie mówią prawdy” – http://fakty.interia.pl/polska/news-zembala-producenci-e-papierosow-nie-mowia-prawdy,nId,1893524